Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu

Správce osobních údajů:

Kontaktní údaje správce

Květoslava Glabazňová (dále jen „firma NakupTu“)
Bydliště: Ahepjukova 2803/15, 702 00  Moravská Ostrava
IČ: 08585423
Zapsaná v živnostenském rejstříku – Magistrát města Ostravy

Telefon: 703 642 777
Email: info@nakuptu.cz
Kontaktní adresa: Ahepjukova 2803/15, 702 00  Moravská Ostrava

Název e-shopu: www.nakuptu.cz

Klademe důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Veškeré osobní údaje zpracováváme výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Chtěli bychom vás informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou našich webových stránek (www.nakuptu.cz).

 1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává firma NakupTu protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

1.3. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět firma NakupTu sama, anebo tímto pověří třetí osobu. Zpracování protokolových souborů zpracovává firma NakupTu následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník otevřel webovou stránku NakupTu
 • IP-adresa
 • Datum a doba přístupu
 • případný dotaz návštěvníka
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky
 1. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude firma NakupTu na základě souhlasu zpracovávat poskytnuté osobní údaje (e-mailová adresa). Pokud poskytne návštěvník firmě NakupTu své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), budeme za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje.

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne firma NakupTu zpracovávat až poté, co:

2.2.1. návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

2.2.2. návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro zasílání newsletteru.

2.3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět firma NakupTu sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně případného předání třetím stranám) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu firmy, písemně e-mailem, v odkazu newsletteru, nebo telefonicky.

 1. Zpracování osobních údajů při zakoupení zboží v e-shopu

3.1. V případě nákupu zboží v na www.nakuptu.cz budeme zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude firma NakupTu provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů.

3.3. Firma NakupTu bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

3.4. Zpracování osobních údajů zákazníků bude firma NakupTu provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, budou osobní údaje zákazníka poskytnuty také příslušnému přepravci (jméno, příjmení, telefon, adresa pro doručení).

3.5. E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu www.nakuptu.cz, může firma dále zpracovávat za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů společnosti, spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.

3.6. Zpětnou vazbu bude firma NakupTu zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shop. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu výše uvedeného zákona.

3.7. Firma NakupTu bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby.

 1. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.nakuptu.cz bude firma NakupTu zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři na výše uvedené webové stránce. Tyto poskytnuté osobní údaje bude firma NakupTu zpracovávat po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se proto o bezsouhlasové zpracování.

4.2. Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude firma NakupTu provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu.

5 .Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

5.1. Firma NakupTu si svých zákazníků váží, a proto zřídila zákaznickou linku. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na firmu NakupTu obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, e-mailem či pomocí pluginu SmartsUpp (chatovací okénko).

5.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků bude firma NakupTu zpracovávat osobní údaje poskytnuté zájemcem, který dotaz či požadavek vznesl. Takto poskytnuté osobní údaje bude firma NakupTu zpracovávat pouze v do doby vyřízení dotazu či požadavku. Tyto osobní údaje jsou poskytovány firmě NakupTu dobrovolně, a jelikož bez jejich znalosti by nebylo možné dotaz či požadavek vyřídit, se jedná o bezsouhlasové zpracování.

5.4. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět firma NakupTu sama. Bude-li to vhodné či potřebné je firma NakupTu oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může firma NakupTu takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká.

 1. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

6.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá firma NakupTu na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

6.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

6.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá firma NakupTu službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

6.5. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde na webových stránkách tohoto provozovatele.

6.6. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení svého prohlížeče.

6.7. V rámci služby Google Analytics využívá firma NakupTu i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

6.9. Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek firmy NakupTu vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google.

6.10. Firma NakupTu využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, následující cookie soubory ZBOŽÍ.CZ od společnost Seznam cz, a.s. (www.seznam.cz).

 1. Užívání sociální pluginů

7.1. Webové stránky www.nakuptu.cz obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook

 

7.2. Tyto pluginy nejsou spravovány firmou NakupTu, která tak není odpovědná za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

 1. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

8.1. Při zpracování osobních údajů firmou NakupTu nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje firma zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

11.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje firma NakupTu zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje firma NakupTu zpracovává;
(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
(iii)právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
(v) právo na přenositelnost osobních údajů;
(vi)právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

11.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje firma NakupTu zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy firmy NakupTu (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

11.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje firma NakupTu zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u firmy NakupTu jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše.

11.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje firma NakupTu zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 1. 11. 2019.